ประเภทผู้ถือครอง M-Pass
Owner Type
  บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล
 
หมายเลข บัตร SmartCard S/N *
(สมาร์ทการ์ด 10 หลัก)
SmartCard S/N
 
หมายเลข Tag Number*
(Tag Number 19 หลัก)
Tag Number
 
หมายเลข บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบริษัท*
ID Card or Document No.
 
รหัสผู้ใช้*
Username
 
 
รหัสผ่าน*
Password
 
 
ยืนยันรหัสผ่าน*
Confirm Password
 
ระบุ คำถาม-คำตอบ ในกรณีลืมรหัสผ่าน*
Specify your question for password hint
 
คำถาม*
Question
คำตอบ*
Answer