หมายเลข บัตรประชาชน/ทะเบียนบริษัท*
ID Card/Document No. To Registration